Jäseneksi kennelpiiriin?

Kennelpiirin jäseneksi voidaan hyväksyä kennelpiirin alueella toimiva kenneltoimintaa harrastava yhdistys. Jäsenyys kennelpiirissä on ehdollinen kunnes yhdistys on hyväksytty Kennelliiton jäseneksi.

Ohjeet jäsenyyden hakemiseksi:

  • Täytä jäsenhakemuslomake (tiedosto alla)
  • Yhdistyksen jäsenhakemukseen on liitettävä sen säännöt, yhdistysrekisteriote, toimihenkilöluettelo ja pöytäkirjanote kokouksesta, jossa on päätetty hakea kennelpiirin ja Suomen Kennelliiton jäsenyyttä. 
  • Toimita jäsenhakemus liitteineen kennelpiirin sihteerille.

Kennelpiirin hallitus käsittelee hakemuksen. Piiri toimittaa hakemuksen Kennelliittoon, minkä jälkeen Kennelliiton hallitus käsittelee jäsenyhdistyshakemuksen.

Kennelpiirin säännöt jäsenyyden osalta

Jäsenyys kennelpiirissä

7 §

Kennelpiirin jäseniksi voidaan hyväksyä paikallisesti tai alueellisesti toimivia rekisteröityjä koiratoiminnan harrastusyhdistyksiä, rotukerhoja tai rotuyhdistyksiä, joiden kotipaikka on kennelpiirin alueella.

Jäseneksi haluavan yhdistyksen on haettava jäsenyyttä kennelpiirin hallitukselta. Hakemukseen on liitettävä yhdistyksen yleisen kokouksen päätös hakea kennelpiirin ja Kennelliiton jäsenyyttä, yhdistyksen säännöt, yhdistysrekisteriote ja toimihenkilöluettelo. Samalla hakemuksella jäseneksi haluava yhdistys hakee kennelpiirin hallitukselta puoltoa Kennellitolle tehtävään jäsenhakemukseen.

Kennelpiirin hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenyyden, kun yhdistys on hyväksytty Kennelliiton jäseneksi. Siihen saakka jäsenyys kennelpiirissä on ehdollinen. Suomen Kennelliiton hallitus voi hyväksyä kennelpiirin jäsenyhdistyksen Kennelliiton jäseneksi.

Rotujärjestöt ja lajiliitot eivät voi olla kennelpiirin jäseniä.

Kennelpiirin vuosikokous voi hallituksen esityksestä 3/4 äänten enemmistöllä kutsua kennelpiirin tarkoitusperiä erityisen ansiokkaasti edistäneen henkilön kunniajäseneksi tai kennelpiirin hallituksen entisen puheenjohtajan kunniapuheenjohtajaksi.

Kunniapuheenjohtajia voi samanaikaisesti olla vain yksi.

8 §

Kennelpiirin jäsenyhdistyksen on toimitettava kennelpiirin hallituksen määräämänä aikana kennelpiirille toimintailmoitus, josta ilmenee toimihenkilöt yhteystietoineen sekä yhdistyksen toimintavuoden viimeisen päivän jäsenmäärä. Jäsenyhdistyksen äänimäärä kennelpiirin vuosikokouksessa määräytyy toimintailmoituksen mukaan.

9 §

Kennelpiirin jäsenyhdistyksen tulee toiminnassaan noudattaa Kennelliiton ja kennelpiirin hyväksymiä ohjeita ja määräyksiä. Jäsenyhdistyksen sääntöjen tulee olla sopusoinnussa Kennelliiton ja kennelpiirin sääntöjen kanssa.

Eroaminen kennelpiiristä

10 §

Jos jäsenyhdistys haluaa erota kennelpiiristä, eroavan yhdistyksen on tehtävä kirjallinen ilmoitus kennelpiirin hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta kennelpiirin vuosikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi katsoa jäsenyhdistyksen eronneeksi kennelpiiristä, jos se ei ole toimintakauden loppuun mennessä maksanut jäsenmaksuansa. Kummassakin tapauksessa eroaminen katsotaan tapahtuneeksi toimintavuotta seuraavan vuoden alusta.

11 §

Hallitus voi vähintään 3/4 äänten enemmistöllä erottaa jäsenyhdistyksen kennelpiiristä, jos se rikkoo kennelpiirin sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta kennelpiirin hallituksen antamia sääntöihin perustuvia päätöksiä ja ohjeita, muutoin toimii kennelpiirin tarkoitusperien tai hyvän kenneltavan tai lain vastaisesti tai eroaa Kennelliitosta. Lievistä rikkomuksista kennelpiirin hallitus voi antaa jäsenyhdistykselle huomautuksen.

12 §

Hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa kennelpiirin vuosikokoukselle. Valitus on toimitettava 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta kennelpiirin hallitukselle.

Erottamiseen vaaditaan vuosikokouksessa 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

13 §

Jäsenyhdistyksellä, joka eroaa tai erotetaan kennelpiiristä, ei ole mitään oikeutta kennelpiirin varoihin.