Jäseneksi kennelpiiriin?

Kennelpiirin jäseneksi voidaan hyväksyä kennelpiirin alueella toimiva kenneltoimintaa harrastava yhdistys. Jäsenyys kennelpiirissä on ehdollinen kunnes yhdistys on hyväksytty Kennelliiton jäseneksi.

Ohjeet jäsenyyden hakemiseksi:

  • Täytä jäsenhakemuslomake (tiedosto alla)
  • Yhdistyksen jäsenhakemukseen on liitettävä sen säännöt, yhdistysrekisteriote, toimihenkilöluettelo ja pöytäkirjanote kokouksesta, jossa on päätetty hakea kennelpiirin ja Suomen Kennelliiton jäsenyyttä. 
  • Toimita jäsenhakemus liitteineen kennelpiirin sihteerille.

Kennelpiirin hallitus käsittelee hakemuksen. Piiri toimittaa hakemuksen Kennelliittoon, minkä jälkeen Kennelliiton hallitus käsittelee jäsenyhdistyshakemuksen.

Kennelpiirin säännöt jäsenyyden osalta

Jäsenyys kennelpiirissä 
6 § 
Kennelpiirin jäseninä voivat olla rekisteröidyt paikallista tai alueellista kenneltoimintaa harrastavat yhdistykset, rekisteröidyt rotua harrastavat yhdistykset tai rekisteröidyt rotuyhdistykset, jotka kennelpiirin hallitus hyväksyy jäseniksi ja joiden kotipaikka on kennelpiirin alueella ja jotka liitto voi järjestörakenteensa kennelpiirin kautta hyväksyä. Valtakunnalliset rotujärjestöt eivät voi olla kennelpiirin jäseninä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

Kunniajäseneksi voi kennelpiirin vuosikokous hallituksen esityksestä hyväksyä vähintään ¾ äänten enemmistöllä henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt kennelpiirin tarkoitusperien toteuttamista. 

7 § 
Liiton hallitus voi hyväksyä kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsenekseen. Yhdistyksen jäsenhakemukseen on liitettävä sen säännöt, yhdistysrekisteriote ja toimihenkilöluettelo. 

Kennelpiirin jäsenyhdistyksen on lähetettävä vuosittain kennelpiirin hallituksen määräämänä aikana kennelpiirille toimintailmoitus liiton vahvistamalla lomakkeella, josta ilmenee myös toimihenkilöt osoitteineen sekä yhdistyksen toimintavuoden viimeisen päivän jäsenmäärä. Kyseisen ajankohdan jäsenmäärän mukaan määräytyy jäsenyhdistyksen äänimäärä kennelpiirin kokouksessa. 

8 § 
Jäsenyhdistyksen tulee toiminnassaan noudattaa liiton ja kennelpiirin hyväksymiä ohjeita ja määräyksiä. 

Jäsenyhdistyksen sääntöjen tulee olla sopusoinnussa liiton ja kennelpiirin sääntöjen kanssa. 

9 § 
Jos jäsenyhdistys haluaa erota kennelpiiristä, tehköön siitä lainmukaisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä kennelpiirin kokouksessa. 

Hallitus voi katsoa jäsenyhdistyksen eronneeksi kennelpiiristä, jos se jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa toimintakauden loppuun mennessä. 

Kummassakin tapauksessa eroaminen katsotaan tapahtuneeksi toimintavuotta seuraavan vuoden alusta. 

10 § 
Hallitus voi vähintään ¾ äänten enemmistöllä erottaa jäsenyhdistyksen kennelpiiristä, jos se tahallisesti rikkoo liiton tai kennelpiirin sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta hallituksen antamia sääntöihin perustuvia päätöksiä ja ohjeita tai muutoin toimii kennelpiirin tarkoitusperien tai lain vastaisesti. 

Lievistä rikkomuksista kennelpiirin hallitus voi antaa jäsenyhdistykselle huomautuksen. 

11 § 
Hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa kennelpiirin kokoukselle. Valituskirjelmä on toimitettava 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta hallituksen puheenjohtajalle. Lopulliseen erottamiseen vaaditaan tällöin kokouksessa ¾ enemmistö annetuista äänistä. 

12 § 
Jäsenyhdistyksellä, joka eroaa tai erotetaan kennelpiiristä, ei ole mitään oikeutta sen varoihin.