Kennelpiirin säännöt

ETELÄ-HÄMEEN KENNELPIIRIN SÄÄNNÖT

Hyväksytty 15.5.2002 

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 
1 § 
Yhdistyksen nimi on Etelä-Hämeen Kennelpiiri ry, josta jäljempänä käytetään nimitystä kennelpiiri. Sen kotipaikka on Hämeenlinna. Etelä-Hämeen Kennelpiirin toiminta käsittää alueen, jonka muodostavat seuraavat kunnat ja kaupungit: Forssa, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Kalvola, Kylmäkoski, Lammi, Loppi, Renko, Riihimäki, (Somero), Tammela, Tuulos ja Urjala. Somero siirretty Suomen Kennelliiton valtuuston päätöksellä 20.5.2004 Varsinais-Suomen Kennelpiiriin. 

Suomen Kennelliitto ja kennelpiirit 
2 § 
Kennelpiiri on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n (jäljempänä liitto) jäsenyhdistys, joka alueorganisaationa ja toimielimenä vastaa liiton edustuksesta omalla alueellaan. Liitto ohjaa ja valvoo kennelpiirin toimintaa. 

Kennelpiirin tarkoitus ja toimintamuodot 
3 § 
Kennelpiirin tarkoituksena on edistää alueellaan puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä eläinsuojelulliset näkökohdat huomioiden sekä toimia alueensa kenneltoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja koiraharrastuksen laajentamiseksi ja tehostamiseksi, tavoitteena terve, käyttökelpoinen ja yhteiskuntaan soveltuva koira. 

Tarkoitustaan kennelpiiri toteuttaa johtamalla, kehittämällä ja seuraamalla kenneltoimintaa alueellaan näiden sääntöjen ja liiton valtuuston hyväksymän ohjesäännön mukaisesti sekä niillä valtuuksilla, jotka sille antavat liiton valtuusto ja hallitus. 

Kennelpiiri työskentelee kenneltoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja koiran jalostuksen laajentamiseksi ja tehostamiseksi harjoittamalla tiedotus-, valistus- ja koulutustoimintaa, ohjaamalla ja valvomalla alueensa kasvatus-, näyttely- ja koetoimintaa. 

Toimintansa tukemiseksi kennelpiiri voi asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 

4 § 
Kennelpiirin on lähetettävä liitolle vuosittain liiton hallituksen antamien ohjeiden mukainen toimintailmoitus. 

5 § 
Kennelpiirin virallinen kieli on suomi. Pöytäkirjakieli on suomi. 

Jäsenyys kennelpiirissä 
6 § 
Kennelpiirin jäseninä voivat olla rekisteröidyt paikallista tai alueellista kenneltoimintaa harrastavat yhdistykset, rekisteröidyt rotua harrastavat yhdistykset tai rekisteröidyt rotuyhdistykset, jotka kennelpiirin hallitus hyväksyy jäseniksi ja joiden kotipaikka on kennelpiirin alueella ja jotka liitto voi järjestörakenteensa kennelpiirin kautta hyväksyä. Valtakunnalliset rotujärjestöt eivät voi olla kennelpiirin jäseninä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

Kunniajäseneksi voi kennelpiirin vuosikokous hallituksen esityksestä hyväksyä vähintään ¾ äänten enemmistöllä henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt kennelpiirin tarkoitusperien toteuttamista. 

7 § 
Liiton hallitus voi hyväksyä kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsenekseen. Yhdistyksen jäsenhakemukseen on liitettävä sen säännöt, yhdistysrekisteriote ja toimihenkilöluettelo. 

Kennelpiirin jäsenyhdistyksen on lähetettävä vuosittain kennelpiirin hallituksen määräämänä aikana kennelpiirille toimintailmoitus liiton vahvistamalla lomakkeella, josta ilmenee myös toimihenkilöt osoitteineen sekä yhdistyksen toimintavuoden viimeisen päivän jäsenmäärä. Kyseisen ajankohdan jäsenmäärän mukaan määräytyy jäsenyhdistyksen äänimäärä kennelpiirin kokouksessa. 

8 § 
Jäsenyhdistyksen tulee toiminnassaan noudattaa liiton ja kennelpiirin hyväksymiä ohjeita ja määräyksiä. 

Jäsenyhdistyksen sääntöjen tulee olla sopusoinnussa liiton ja kennelpiirin sääntöjen kanssa. 

9 § 
Jos jäsenyhdistys haluaa erota kennelpiiristä, tehköön siitä lainmukaisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä kennelpiirin kokouksessa. 

Hallitus voi katsoa jäsenyhdistyksen eronneeksi kennelpiiristä, jos se jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa toimintakauden loppuun mennessä. 

Kummassakin tapauksessa eroaminen katsotaan tapahtuneeksi toimintavuotta seuraavan vuoden alusta. 

10 § 
Hallitus voi vähintään ¾ äänten enemmistöllä erottaa jäsenyhdistyksen kennelpiiristä, jos se tahallisesti rikkoo liiton tai kennelpiirin sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta hallituksen antamia sääntöihin perustuvia päätöksiä ja ohjeita tai muutoin toimii kennelpiirin tarkoitusperien tai lain vastaisesti. 

Lievistä rikkomuksista kennelpiirin hallitus voi antaa jäsenyhdistykselle huomautuksen. 

11 § 
Hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa kennelpiirin kokoukselle. Valituskirjelmä on toimitettava 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta hallituksen puheenjohtajalle. Lopulliseen erottamiseen vaaditaan tällöin kokouksessa ¾ enemmistö annetuista äänistä. 

12 § 
Jäsenyhdistyksellä, joka eroaa tai erotetaan kennelpiiristä, ei ole mitään oikeutta sen varoihin. 

Taloudelliset asiat 
13 § 
Kennelpiirin tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. 

14 § 
Jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosikokous määrää, on maksettava vuosittain toukokuun loppuun mennessä. 

Jäsenmaksu kennelpiirille sisältää jäsenyhdistyksen jäsenmaksun myös liitolle. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudestaan. 

Hallitus ja kennelpiirin toimihenkilöt 
15 § 
Kennelpiirin hallinnosta vastaa hallitus ja sen päätäntävaltaa käyttää kennelpiirin kokous. 

16 § 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kolme (3) jäsentä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja luottamushenkilöiden on oltava liiton henkilöjäseniä. Hallitukseen tulisi mahdollisuuksien mukaan valita jäseniä niin, että kaikki roturyhmät ovat edustettuina. 

Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. 

Kahden ensimmäisen kerran erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla. Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimikauttaan, kennelpiirin kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi ajaksi. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

Hallitus voi valita tarpeen mukaan myös muita toimihenkilöitä. 

17 § 
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on kuusi (6) hallitukseen kuuluvaa, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 

18 § 
Kennelpiirin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

19 § 
Hallituksen tehtävänä on lakia, näitä sääntöjä ja kennelpiirin kokouksen tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen: 

1. johtaa kennelpiirin toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta 
2. huolehtia kennelpiirin ja omien kokousten päätöksien toimeenpanosta 
3. edustaa kennelpiiriä ja hoitaa sen asioita virastoissa ja tuomioistuimissa 
4. valita 16 §:ssä mainitut: sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt 
5. valmistaa ja esittää kennelpiirin vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilit, tilintarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä muut vuosikokoukselle ja ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat 
6. hyväksyä uudet jäsenyhdistykset 6 §:n mukaisesti 
7. pitää jäsenyhdistyksistä luetteloa, johon merkitään jäsenyhdistyksen täydellinen nimi ja kunta, jossa tällä on kotipaikka. 
8. päättää jäsenten erottamisesta ja huomautusten antamisesta 
9. nimetä kennelpiirin toimihenkilöt sekä esittää liitolle alueellaan toimivat liiton toimihenkilöt 
10. valita vuosikokouksen nimeämien jaostojen puheenjohtajat ja niihin kulloinkin tarpeelliseksi katsottu määrä jäseniä 
11. valita valitsijamiehet valtakunnallisten otteluiden valintakokeisiin ja 
12. käsitellä jäsenyhdistystensä yksi (1) kuukausi ennen kennelpiirin kokousta saapuneet, kokoukselle esittämät asiat. 

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja asioita. Se ei voi siirtää toimivaltaansa niissä asioissa, joissa sen on lain mukaan tehtävä päätökset. Piirin toimihenkiöillä sekä liiton piirin alueella toimivilla toimihenkilöillä on kutsuttaessa läsnäolo- ja puheoikeus piirin hallituksen kokouksissa oman alansa asioita käsiteltäessä. 

20 § 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta, joka lähetetään kirjeellä, viimeistään viikkoa ennen kokousta. Hallitus on kutsuttava koolle viipymättä, mikäli kolme (3) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii tarkoituksen ilmoittaen. 

21 § 
Kennelpiirin varsinainen kokous (vuosikokous) pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Kutsu kennelpiirin varsinaiseen kokoukseen lähetetään hallituksen toimesta jäsenyhdistyksille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjeellä, jossa mainitaan kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat. 

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle silloin, kun varsinainen kokous on itse päättänyt kokouksen pitämisestä tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 jäsenistä tai 1/10 äänioikeutetuista on sitä kirjallisesti hallitukselta pyytänyt kokouksen tarkoituksen ilmoittaen. Hallitus on velvollinen kutsumaan ylimääräisen kokouksen koolle samalla tavoin hallituksen varsinaisen kokouksen viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua em. pyynnön saatuaan. 

22 § 
Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty jäseneksi ennen edellisen toimintakauden loppua ja joka on antanut 7 §:ssä mainitun toimintailmoituksen. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä ei ole puhe- eikä äänioikeutta kokouksessa. Kennelpiirin kokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä. 

Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja tai edustajat joiden lukumäärää kennelpiirin hallitus voi tarvittaessa rajoittaa. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettavaksi kokouskutsussa mainitulla tavalla. Kennelpiirin hallituksen jäsenillä on muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Ulkopuolisten läsnäolo- ja mahdollisesta puheoikeudesta päättää kokous. 

Kunniajäsenellä on yksi ääni, jota hän käyttää henkilökohtaisesti. 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen puheenjohtaja ja sihteerin vaali 
2. valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävänä olevan äänimäärän toteaminen 
3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
4. kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen 
5. ääntenlaskijoiden valinta 
6. kahden henkilön valitseminen tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan 
7. edellisen kauden toimintakertomus ja tilit, tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen 
8. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta 
9. kuluvan kauden toimintasuunnitelma 
10. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen kuluvalle toimintakaudelle 
11. kuluvan kauden tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun määrääminen 
12. hallituksen puheenjohtajan valinta ja uusien jäsenten valitseminen hallituksen erovuoroisten ja siitä eronneiden jäsenten tilalle 
13. kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen 
14. jaostojen nimeäminen 
15. liiton valtuustoehdokkaiden ja yleiskokouksen edustajien valitseminen 
16. muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä 
17. asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu; niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa, ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain 24 §:n mukaan mainittava kokouskutsussa. 

Sääntöjen muutokset ja kennelpiirin purkaminen 
23 § 
Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan kennelpiirin kokouksen päätös, joka on tehty vähintään 2/3 enemmistöllä, ellei lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. 

Muutosehdotuksista on tiedotettava jäsenyhdistyksille kirjatulla kirjeellä vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta. Sääntömuutos on liiton hallituksen hyväksyttävä. 

Asioiden ratkaisu kokouksissa 
24 § 
Kaikissa niissä asioissa, joista yhdistyslaissa ei tosin säädetä tai näissä säännöissä toisin määrät, noudatetaan kennelpiirin ja hallituksen kokouksissa seuraavaa menettelyä: 

Yhdistyksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituksia eniten ääniä saaneet. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa. 

25 § 
Kennelpiirin purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävä kennelpiirin kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. Purkamispäätös on tehtävä kummassakin kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä. 

26 § 
Jos kennelpiiri puretaan tai lakkautetaan, tulevat jäljelle jääneet varat viimeisen kennelpiirin kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti, jota vähintään ¾ annetuista äänistä on kannattanut, jollekin kennelasiaa ajavalle Suomessa rekisteröidylle yhdistykselle, muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle.