Kennelpiirin säännöt

ETELÄ-HÄMEEN KENNELPIIRIN SÄÄNNÖT

Hyväksytty 6.4.2023

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 §

Yhdistyksen nimi on Etelä-Hämeen Kennelpiiri ry, josta jäljempänä käytetään nimitystä kennelpiiri. Sen kotipaikka on Hämeenlinna.

Etelä-Hämeen Kennelpiirin toiminta käsittää alueen, jonka muodostavat seuraavat kunnat ja kaupungit: Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Urjala.

Suomen Kennelliitto ja kennelpiirit

2 §

Kennelpiiri on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n (jäljempänä Kennelliitto) valtuuston Kennelliiton jäseneksi hyväksymä alueorganisaatio, joka toimielimenä vastaa Kennelliiton edustuksesta omalla alueellaan.

Kennelliitto ohjaa ja valvoo kennelpiirin toimintaa. Kennelpiirien toiminta määritellään tarkemmin Kennelliiton valtuuston hyväksymässä kennelpiirien ohjesäännössä, jota kennelpiirien on noudatettava.

Kennelliiton valtuusto päättää alueorganisaationaan toimivien kennelpiirien lukumäärän ja rajat. Kennelpiirin oikeudet alkavat valtuuston päättämästä ajankohdasta. Kennelpiirin jäsenyys päättyy valtuuston päätöksellä, jos sen toiminta lakkaa tai on Kennelliiton tarkoituksen vastaista. Jäsenyys päättyy valtuuston päätöspäivänä.

Kennelpiirin tarkoitus ja toimintamuodot

3 §

Kennelpiirin tarkoituksena on edistää alueellaan kenneltoiminnan tunnetuksi tekemistä ja koiraharrastuksen laajentamista sekä kehittää edellytyksiä koirien hyvinvoinnille ja koiran pidolle niin, että koira on luonteva osa suomalaista elämänmuotoa.

Kennelpiiri edistää rekisteröityjen koirien vastuullista omistamista, kasvattamista ja käyttöä. Tavoitteena on terve, hyväluonteinen, käyttöominaisuuksiltaan ja ulkomuodoltaan rodunomainen ja hyvinvoiva koira.

4 §

Kennelpiiri seuraa alueellaan koiranpidon yhteiskunnallista kehitystä, pitää yhteyttä viranomaisiin, vaikuttaa lainsäädännön kehittymiseen sekä yleiseen mielipiteeseen edistääkseen koiran ja koiraharrastajien etuja yhteiskunnassa.

Tarkoitustaan Kennelpiiri toteuttaa johtamalla, kehittämällä ja seuraamalla kenneltoimintaa alueellaan näiden sääntöjen ja Kennelliiton valtuuston hyväksymän ohjesäännön mukaisesti sekä niillä valtuuksilla, jotka Kennelliiton valtuusto ja hallitus sille antavat.

Tarkoitustaan kennelpiiri toteuttaa myös järjestämällä koulutuksia, näyttelyitä, kokeita, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi kennelpiiri voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia irtaimistoja ja kiinteistöjä, asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

5 §

Kennelpiirin on toimitettava Kennelliitolle sen hallituksen antamien ohjeiden mukainen toimintailmoitus vuosittain.

6 §

Kennelpiirin viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakieli on suomi.

Jäsenyys kennelpiirissä

7 §

Kennelpiirin jäseniksi voidaan hyväksyä paikallisesti tai alueellisesti toimivia rekisteröityjä koiratoiminnan harrastusyhdistyksiä, rotukerhoja tai rotuyhdistyksiä, joiden kotipaikka on kennelpiirin alueella.

Jäseneksi haluavan yhdistyksen on haettava jäsenyyttä kennelpiirin hallitukselta. Hakemukseen on liitettävä yhdistyksen yleisen kokouksen päätös hakea kennelpiirin ja Kennelliiton jäsenyyttä, yhdistyksen säännöt, yhdistysrekisteriote ja toimihenkilöluettelo. Samalla hakemuksella jäseneksi haluava yhdistys hakee kennelpiirin hallitukselta puoltoa Kennellitolle tehtävään jäsenhakemukseen.

Kennelpiirin hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenyyden, kun yhdistys on hyväksytty Kennelliiton jäseneksi. Siihen saakka jäsenyys kennelpiirissä on ehdollinen. Suomen Kennelliiton hallitus voi hyväksyä kennelpiirin jäsenyhdistyksen Kennelliiton jäseneksi.

Rotujärjestöt ja lajiliitot eivät voi olla kennelpiirin jäseniä.

Kennelpiirin vuosikokous voi hallituksen esityksestä 3/4 äänten enemmistöllä kutsua kennelpiirin tarkoitusperiä erityisen ansiokkaasti edistäneen henkilön kunniajäseneksi tai kennelpiirin hallituksen entisen puheenjohtajan kunniapuheenjohtajaksi.

Kunniapuheenjohtajia voi samanaikaisesti olla vain yksi.

8 §

Kennelpiirin jäsenyhdistyksen on toimitettava kennelpiirin hallituksen määräämänä aikana kennelpiirille toimintailmoitus, josta ilmenee toimihenkilöt yhteystietoineen sekä yhdistyksen toimintavuoden viimeisen päivän jäsenmäärä. Jäsenyhdistyksen äänimäärä kennelpiirin vuosikokouksessa määräytyy toimintailmoituksen mukaan.

9 §

Kennelpiirin jäsenyhdistyksen tulee toiminnassaan noudattaa Kennelliiton ja kennelpiirin hyväksymiä ohjeita ja määräyksiä. Jäsenyhdistyksen sääntöjen tulee olla sopusoinnussa Kennelliiton ja kennelpiirin sääntöjen kanssa.

Eroaminen kennelpiiristä

10 §

Jos jäsenyhdistys haluaa erota kennelpiiristä, eroavan yhdistyksen on tehtävä kirjallinen ilmoitus kennelpiirin hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta kennelpiirin vuosikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi katsoa jäsenyhdistyksen eronneeksi kennelpiiristä, jos se ei ole toimintakauden loppuun mennessä maksanut jäsenmaksuansa. Kummassakin tapauksessa eroaminen katsotaan tapahtuneeksi toimintavuotta seuraavan vuoden alusta.

11 §

Hallitus voi vähintään 3/4 äänten enemmistöllä erottaa jäsenyhdistyksen kennelpiiristä, jos se rikkoo kennelpiirin sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta kennelpiirin hallituksen antamia sääntöihin perustuvia päätöksiä ja ohjeita, muutoin toimii kennelpiirin tarkoitusperien tai hyvän kenneltavan tai lain vastaisesti tai eroaa Kennelliitosta. Lievistä rikkomuksista kennelpiirin hallitus voi antaa jäsenyhdistykselle huomautuksen.

12 §

Hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa kennelpiirin vuosikokoukselle. Valitus on toimitettava 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta kennelpiirin hallitukselle.

Erottamiseen vaaditaan vuosikokouksessa 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

13 §

Jäsenyhdistyksellä, joka eroaa tai erotetaan kennelpiiristä, ei ole mitään oikeutta kennelpiirin varoihin.

Taloudelliset asiat

14 §

Kennelpiirin tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Kennelpiirin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsen yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Hallitus voi kuitenkin valtuuttaa sihteerin ja rahastonhoitajan tai jonkun muun kennelpiirin toimihenkilön yksin kirjoittamaan kennelpiirin nimen.

15 §

Jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosikokous määrää kennelpiirin hallituksen esityksestä, on maksettava vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Kunniajäsen ja -puheenjohtaja ovat vapaat jäsenmaksuvelvollisuudesta.

Hallitus ja kennelpiirin toimihenkilöt

16 §

Kennelpiirin päätäntävaltaa käyttää kennelpiirin vuosikokous ja sen hallinnosta vastaa hallitus. Toimihenkilöiden toimikausi alkaa vuosikokouksesta.

17 §

Kennelpiirin hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja yhdeksän (9) jäsentä. Kennelpiirin hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että yksi kolmasosa jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenille voidaan myös valita henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan ja mahdollisten varajäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja luottamushenkilöiden on oltava Kennelliiton henkilöjäseniä.

Kennelpiirin hallitukseen tulisi mahdollisuuksien mukaan valita jäseniä niin, että kaikki harrastusmuodot ovat edustettuina.

Vuosikokous valitsee kennelpiirin puheenjohtajan ja uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Kahden ensimmäisen kerran erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla. Jos hallituksen jäsen tai hänen varajäsenensä eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimikauttaan, seuraava kennelpiirin vuosikokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi ajaksi.

Kennelpiirin hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Varapuheenjohtajan tulee olla hallituksen jäsen. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi valita tarpeen vaatiessa myös muita toimihenkilöitä.

18 §

Kennelpiirin hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

19 §

Hallituksen tehtävänä on yhdistyslakia, näitä sääntöjä ja kennelpiirin kokouksen tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

-  johtaa kennelpiirin toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
-  huolehtia kennelpiirin ja omien kokousten päätöksien toimeenpanosta
-  edustaa kennelpiiriä ja hoitaa sen asioita virastoissa ja tuomioistuimissa
-  valita 17 §:ssä mainitut: sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä päättää kulukorvauksista ja palkkioista
-  valmistaa ja esittää kennelpiirin vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilit, toiminnan- tai tilintarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä muut vuosikokoukselle tai ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat
-  hyväksyä uudet jäsenyhdistykset 7 §:n mukaisesti
-  pitää jäsenyhdistyksistä luetteloa, johon merkitään jäsenyhdistyksen täydellinen nimi ja kunta, jossa tällä on kotipaikka
-  päättää jäsenten erottamisesta ja huomautusten antamisesta ja antaa mahdollisia määräaikaisia toimintakieltoja niille henkilöille, joille kennelpiiri on itsenäisesti, ilman Kennelliiton vahvistusta, myöntänyt oikeudet kyseiseen tehtävään. Toimintakielto voidaan antaa kennelpiirin ja sitä velvoittavien Kennelliiton sääntöjen tai ohjeiden rikkomisesta. Kennelpiiri ei ole oikeutettu antamaan toimintakieltoa Kennelliiton toimivaltaan kuuluvien kokeiden, kilpailujen ja näyttelyiden osalta.
-  nimetä kennelpiirin toimihenkilöt sekä esittää Kennelliitolle alueellaan toimivat Kennelliiton toimihenkilöt
-  valita vuosikokouksen nimeämien jaostojen puheenjohtajat ja niihin kulloinkin tarpeelliseksi katsottu määrä jäseniä
-  valita valitsijamiehet valtakunnallisten otteluiden valintakokeisiin ja
-  käsitellä jäsenyhdistystensä yksi (1) kuukausi ennen kennelpiirin kokousta saapuneet, kokoukselle esittämät asiat

Kennelpiirin hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan niille annettuja asioita. Se ei voi siirtää toimivaltaansa niissä asioissa, joissa sen on yhdistyslain mukaan tehtävä päätökset. Kennelpiirin toimihenkilöillä sekä Kennelliiton piirin alueella toimivilla toimihenkilöillä on kutsuttaessa läsnäolo- ja puheoikeus kennelpiirin hallituksen kokouksissa oman alansa asioita käsiteltäessä.

20 §

Kennelpiirin hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä tai esteellisenäollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta, joka toimitetaan kirjeellä tai sähköisesti, viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kennelpiirin hallitus on kutsuttava koolle viipymättä, mikäli vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii tarkoituksen ilmoittaen.

Kennelpiirin vuosikokous

21 §

Kennelpiirin varsinainen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.

Kennelpiirin vuosikokoukseen tai ylimääräiseen yleiskokoukseen voidaan osallistua piirin hallituksen tai yleisen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Hallitus lähettää vuosikokouskutsun kennelpiirin varsinaiseen vuosikokoukseen jäsenyhdistyksille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta kirjeellä tai sähköisesti mainiten kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

Ylimääräinen yleiskokous kutsutaan koolle, kun varsinainen vuosikokous itse on niin päättänyt, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 kennelpiirin äänioikeutetuista jäsenyhdistyksistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta, ilmoittaen samalla kokouksen tarkoituksen. Hallitus on velvollinen kutsumaan ylimääräisen kokouksen koolle samalla tavoin kuin varsinaisen vuosikokouksen viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua varsinaisen vuosikokouksen päätöksestä tai edellä mainitun jäsenyhdistysten vaatimuksen saatuaan.

22 §

Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty jäseneksi ennen edellisen toimintakauden loppua ja joka on antanut 8 §:ssä mainitun toimintailmoituksen. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä ei ole puhe- eikä äänioikeutta kokouksessa. 

Kennelpiirin kokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä. Kunniajäsenellä ja -puheenjohtajalla on yksi ääni, jota hän käyttää henkilökohtaisesti. 

Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kennelpiirin kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama(t) edustaja tai edustajat. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettaviksi kokouskutsussa mainitulla tavalla.

Kennelpiirin hallituksen jäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ulkopuolisten läsnäolo- ja mahdollisesta puheoikeudesta päättää kokous.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-  valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävänä olevan äänimäärän toteaminen
-  kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
-  kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali
-  kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen
-  ääntenlaskijoiden valinta
-  kahden henkilön valitseminen tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan
-  edellisen kauden toimintakertomus ja tilit, tilin- tai
toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen
-  vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta
-  kuluvan kauden toimintasuunnitelma
-  hallituksen jäsenten ja tilin- tai toiminnantarkastajien palkkioiden ja kulukorvausten määrääminen kuluvalle toimintakaudelle
-  kuluvan kauden tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun määrääminen
-  erovuorossa olevan hallituksen puheenjohtajan valinta
-  uusien jäsenten valitseminen hallituksen erovuoroisten ja siitä eronneiden jäsententilalle
-  kahden tilin- tai toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen
-  jaostojen nimeäminen
-  Kennelliiton valtuustoehdokkaiden ja yleiskokouksen edustajien valitseminen
-  muut kokouskutsussa mainitut asiat
-  sekä asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu; niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa, ja ottaapäätettäväksi, mikäli tästä on yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain 24 §:n mukaan mainittava kokouskutsussa.

Asioiden ratkaisu kokouksissa

23 §

Kaikissa niissä asioissa, joista yhdistyslaissa tai näissä säännöissä ei määrätä, noudatetaan kennelpiirin ja kennelpiirin hallituksen kokouksissa seuraavaa menettelyä: Yhdistyksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut taakseen eniten ääniä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide ja henkilövaaleissa arpa.

Sääntöjen muutos

24 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan Kennelpiirin varsinaisen tai ylimääräisen yleiskokouksen päätös, joka on tehty vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä, ellei yhdistyslain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Muutosehdotuksista on tiedotettava jäsenyhdistyksille jäsenjulkaisussa tai kennelpiirin verkkosivuilla vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta.

Kennelliiton hallituksen on hyväksyttävä sääntömuutos etukäteen. Kennelpiirin purkaminen

25 §

Päätös kennelpiirin purkamisesta on tehtävä kahdessa yleiskokouksessa, joiden väli on vähintään neljä (4) kuukautta ja toisen niistä tulee olla varsinainen yleiskokous. Purkamispäätös on tehtävä molemmissa kokouksissa vähintään 3/4 ääntenenemmistöllä annetuista äänistä.

Jos kennelpiiri puretaan, sen varat ja velat siirtyvät viimeisen yleiskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti yhdelle tai useammalle yhteisölle, jonka aatteellisena tarkoituksena on edistää koira- asiaa.